Zawód i specjalność:

 • Nauczyciel akademicki
 • Specjalista w zakresie teorii wychowania i komunikacji interpersonalnej
 • Specjalista w zakresie terapii metodą „PCA” (Podejście Skoncentrowane na Osobę)

Tytuły:

 • Doktor nauk humanistycznych

Funkcje:

 • Adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Terapeuta

Przynależność do stowarzyszeń zawodowych:

 • Association for the Development of the Person Centered Approach
 • Polskie Towarzystwo Terapeutyczne
 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Kontakt:

Działalność zawodowa:

Główny nurt działalności dydaktycznej, naukowej i praktycznej, skupia się na realizacji obowiązków wynikających z  zatrudnienia  w Zakładzie Teorii Wychowania  Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.  Przedmiotem jej zainteresowań jest  rozwijanie umiejętności psychopedagogicznych i terapeutycznych, czego potwierdzeniem jest dorobek naukowy w tym zakresie.

Jest autorką 40 artykułów opublikowanych  m.in. w takich czasopismach jak: „The Person – Centered Journal”, „Kwartalnik Pedagogiczny”, „Annales Universitatis Maria Curie – Skłodowska”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Nowa Szkoła”. Na pozycje zwarte składają się dwie książki : „Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli” (Lublin, 1993,1998, 2000, 2003) i „Rozwijanie umiejętności psychopedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli” (Lublin, 2002).

W ramach zajęć ze studentami prowadzi seminaria magisterskie i dyplomowe, których problematyka jest skoncentrowana na badaniu zależności między umiejętnościami psychopedagogicznymi nauczycieli  a zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, agresją w interakcjach, poziomem samoaktualizacji, doświadczanym stresem itp. Inne realizowane przedmioty ze studentami  to m. in.: wykłady z teorii wychowania oraz nieprzystosowania społecznego, etyki zawodu nauczyciela,  ćwiczenia realizowane metodą „żywego uczenia”, a w formie warsztatów: komunikacja interpersonalna, trening interpersonalny, kontakt terapeutyczny.

Jej działalność dydaktyczna wykroczyła także poza struktury uniwersyteckie. Jest to realizacja takich zadań jak:

 • Warsztaty rozwijające umiejętności psychopedagogiczne i komunikacyjne nauczycieli.
 • Warsztaty integrujące zespoły nauczycielskie
 • Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze „matek” pracujących w Wioskach Dziecięcych SOS, w Biłgoraju i Kraśniku
 • Warsztaty rozwijające kompetencje psychopedagogiczne i komunikacyjne dla kuratorów sadowych.
 • Psychoterapia nerwic młodzieży i dorosłych.

Po obronie rozprawy doktorskiej, pt.: „Efektywność treningu interpersonalnego w procesie samowychowania studentów”, kontynuowała pracę naukową rozwijając jednocześnie swoje umiejętności psychopedagogiczne, terapeutyczne, umiejętności pracy z grupą oraz indywidualnej pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. W związku z tymi zadaniami uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zainteresowana była głównie orientacją humanistyczną w psychopedagogice i systemami edukacyjnymi pracującymi w oparciu o podejście skoncentrowane na osobę, Carla Rogera. Czterokrotnie uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez twórcę psychologii humanistycznej Carla Rogersa, zdobywając tym sposobem wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne (Węgry, Irlandia, Francja).

Realizowała również zadania badawcze w ramach międzynarodowego programu TEMPUS Joint European Project ADEPT.

Dwukrotny pobyt na Uniwersytecie W Exeter w Anglii (rok 1993, 1995) utwierdził ją w przekonaniu, że warunkiem końca szkoły tradycyjnej, a tym samym kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży, jest zmiana systemu kształcenia nauczycieli.

W latach 1990 – 2005 uczestniczyła czynnie w 29 kongresach (w tym  15 międzynarodowych), oraz w 16 szkoleniach (Anglia, Irlandia, Francja, Grecja, Węgry). Efektem tych szkoleń jest uzyskanie certyfikatów  stwierdzających zdobycie kwalifikacji w zakresie pracy  grupowej i indywidualnej  z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, metodą „PCA” (Podejścia Skoncentrowanego na Osobę).

Zainteresowania dodatkowe:

 • Filozofia,
 • Psychoanaliza,
 • Hipnoterapia,
 • Treningi Relaksacyjne i Wizualizacyjne,
 • Programowanie neurolingwistyczne.

Publikacje 1995 – 2006:

publikacje książkowe

 • Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 • Rozwijanie umiejętności psychopedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.

artykuły

 • Psychologia humanistyczna  w psychopedagogicznym kształceniu nauczycieli. Cechy osobowości i zachowania nauczyciela uniemożliwiające rozwojową interakcję z uczniem, „Nowa Szkoła” 5/1995 nr 5, s.7-12
 • Psychologia humanistyczna w psychopedagogicznym kształceniu nauczycieli. Empatia. „Nowa Szkoła” 1995 nr 8, s.13-16.
 • Zastosowanie pojęcia „Gestalt” w pedagogicznym kształceniu nauczycieli. [w:] Alternatywne modele kształcenia nauczycieli, red. M. Ochmański, UMCS,  Lublin 1995, s.173-183
 • Podejście „Gestalt” w rozwijaniu umiejętności psychopedagogicznych, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, Lublin Polonia, t. VIII, 1995, s. 33-49.
 • Wpływ zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży z domów dziecka na poziom ich samoaktualizacji. [w:] Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej, red. A. Białkownski, UMCS, Lublin 1997, str. 92-101.
 • Subkultury młodzieżowe. Norma czy symptom, „Opieka. Wychowanie. Terapia”, nr 1, 1998, str. 37-39
 • Postawy nauczyciela  warunkiem sukcesu pracy wychowawczej. [w:] Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą, red. M. Łobocki. UMCS, Lublin 1998, s. 31-41.
 • Subkultury w opinii młodzieży, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze”, nr 10, 1998, s. 22-23
 • Przemoc w interakcjach młodzieży,. „Szkoła Specjalna”, nr 5,1998, s. 324-334.
 • Przemoc w opinii młodzieży, „Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze” nr 1/1999 , s. 32-34
 • Niwelowanie postaw agresywnych w interakcjach młodzieży, [w:] Postępy Psychoterapii. Tom II, red. L. Gapik. Wyd. P.W. „Intrfund”, Poznań 1999, s.140-154.
 • Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów, „Nowa szkoła”, 2000 nr 3, s. 41-45.
 • Bezradność psychopedagogiczna nauczyciela i błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów, „Opieka. Wychowanie. Terapia”, nr 3/43, 2000, s. 13-16.
 • Technika treningu interpersonalnego, [w:] Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów, red. M. Łobocki, UMCS, Lublin, 2001, s. 61-73.
 • Kompetencje Psychopedagogiczne nauczycieli – warunkiem końca szkoły tradycyjnej, [w:] Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą, red. R. Parzęcki, I. M. Strachanowska, Bydgoszcz 2001, s. 232-240.
 • Przekraczanie praw osoby – dziecka w interakcji. Konsekwencje. Przeciwdziałanie, [w:] Człowiek i człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się człowiekiem. Fenomenologia człowieczeństwa, red. H. Romanowska – Łakomy, H. Kędzierska, t. I, Olsztyn 2002, s. 257-263.
 • Application of Carl Rogers’ Psychology to the Training of Teachers, „The Person – Centered Journal” (An Internationl Journal Published for The Development of The Person  – Centered Approach), Volume 9, Number 1, 2002, s. 49-58.
 • Prawa dziecka – Osoby a pedagogiczna rzeczywistość, [w:] Praca opiekuńczo – wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych. red. Cz. Kępski, UMCS Lublin 2005.

Inne informacje:

Udział w ważniejszych konferencjach

10 th World Congres for Sexology, 18 – 22 czerwiec 1991
 • Sekcja: Edukacja seksualna dzieci i młodzieży.
 • Holandia – Amsterdam
„A Person  -Centered Approach to Cross – Cultural Communication”
 • 17-23 czerwca 1994
 • Szczyrk – Polska
„Kształcenie nauczycieli – Dylematy i doświadczenia” TEMPUS Joint European Project ADEPT
 • 24-27 czerwca 1993
 • Sulejówek
TEMPUS Joint European Project ADEPT
 • 30 czerwca – 02 lipca 1995
 • Warszawa – Miedzeszyn
Tempus JEP Adept (Joint European Project for the Advancement of Democratic Education for Polish Teachers)
 • 04-05 października 1995
 • Warszawa
17th World Congres of Psychotherapy.
 • 23-28 sierpień 1998
 • Warszawa
II Ogólnopolski Kongres; „Postępy Psychoterapii”
 • 15-17 październik 1998
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Poznań
„The Quality of Presence: Exploring Person – Centered Frontiers”
 • 06-09 październik 1999
 • Słowacja – Bratysława
ADPCA (Association for the Development of the Person – Centered Approach)
 • 30 maj-3 czerwiec 2001
 • Manchester – Anglia

Pobyty studyjne w placówkach zagranicznych

Program TEMPUS JEP ADEPT na Uniwersytecie w Exeter – Anglia, rok 1993 i 1994

Udział w ważniejszych warsztatach międzynarodowych

„Cross Cultural Communication Workshop” (prowadzone przez Carla Rogersa)
 • Lipiec 1983
 • Węgry – Seged (certyficat)
A Person – Centered Approach to Cross – Cultural Communication „Creative Approaches to Cross-Cultural Communication” (prowadzony przez Carla Rogersa)
 • 12-20 Lipiec 1985
 • Dublin – Irlandia (certyficat)
„Cross – Cultural Communication Workshop” (prowadzone przez Carla Rogersa)
 • 10-17 lipiec 1986
 • Chatenay – Malabry – Francja (certyficat)
Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Kształcenie Nauczycieli” w ramach programu LEROPOL
 • 23, 11 – 04.12, 1991
 • Holandia
10th International Organization Transformation Symposium „Taking Responsibility. Working Together”
 • 17-22 sierpień 1992
 • Szwecja – Tallberg
Center Person Approach in Education
 • 11-14 listopad 1992
 • Węgry – Budapeszt
„A Person Centered Approach to Cross Cultural Communication”
 • 04-10 lipiec 1993
 • Węgry – Budapeszt
„Person – Centered Approach in Education”
 • 09-16 listopad 1993
 • Belgia – Antwerpia
V Międzynarodowe Forum PCA (Person Centered Approach)
 • 29 czerwiec-11 lipiec 1995
 • Grecja – Saloniki (certyficat)
„La Jola Program”
 • 28 maj-04 czerwiec 1997
 • Austria – Grossrussbach (certyficat)
WILL International (Instytut Żywego Uczenia)
 • 20-24 maj 1999
 • Wojciechów
ADPCA (Association for the Development Of the Person – Centered Approach)
 • 27 – 31 lipiec 2005
 • Warwick University – Anglia (certyfikat)