Zawód i specjalność:

 • pedagog – terapeuta
 • socjolog
 • socjoterapeuta
 • oligofrenopedagog
 • specjalista w dziedzinie ADHD oraz zaburzeń ogólnorozwojowych

Tytuły:

 • magister pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej,
 • ukończone studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Socjologia,
 • certyfikat ukończenia kursu: Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej, dla dzieci i młodzieży, Cognitive & Behavior Therapy Warszawa,
 • podyplomowe studia: Socjoterapia – na Akademii Jana Długosza w Częstochowie,
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki – w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.

Funkcje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa ADHD,
 • Członek rzeczywisty Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego,
 • Członek Sekcji Seksuologii PTT
 • Partner biura szkód powypadkowych TER ENTERPRISES, Gdańsk, ul. Pohulanka 2, w zakresie świadczenia specjalistycznych usług terapeutycznych,
 • Właściciel prywatnego gabinetu psychoterapeutyczno – edukacyjnego w Częstochowie,

Kontakt:

Działalność zawodowa:

Obecnie prowadzi prywatną praktykę specjalistyczną w Częstochowie – gabinet psychoterapeutyczno – edukacyjny dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej placówek oświatowych i pracowników instytucji pozaświatowych.

Obszar działań gabinetu, to działalność wspomagająca edukację, indywidualne konsultacje i porady dla rodziców, zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i szkolnymi, diagnoza dojrzałości szkolnej oraz trudności w funkcjonowaniu społecznym dzieci i młodzieży.

Swą działalność zawodową, zarówno terapeutyczną, jak również edukacyjno – szkoleniową, koncentruje na poradnictwie rodzinnym, indywidualnych konsultacjach specjalistycznych oraz terapii pedagogicznej.
W pracy terapeutycznej najchętniej korzysta z podejścia poznawczo – behawioralnego.

Szczegóły obecnej działalności są na stronie www.budzialowska.com.pl

Ponadto:

 • W latach 2001 – 2004 współpracowała z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Częstochowie.
 • W 2005 r. współpracowała ze Szkołą Podstawową Specjalną Nr 43 w Częstochowie w charakterze terapeuty wspomagającego.
 • W 2005 r. odbyła staż absolwencki w Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie jako pedagog oraz staż finansowany ze środków Unii Europejskiej w Ośrodku Leczenia Uzależnień „MONAR” w Dębowcu k. Poraja, woj. Śląskie, jako terapeuta.

Obecnie współpracuje z Zakładem Doradztwa Zawodowego w Częstochowie. Kilka publikacji naukowych zostało poświęconych problematyce szeroko rozumianego doradztwa, zarówno zawodowego, jak również rodzinnego. Prowadzi stałą działalność publicystyczną. Jej teksty ukazują się regularnie w monografiach i czasopismach naukowych.

W trakcie studiów magisterskich (1999 – 2004) ukończyła szereg kursów kwalifikacyjnych oraz szkoleń. Ukończyła również studia podyplomowe (2004 – 2005) zakresu socjoterapii. Od 2001 r. regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych dotyczących obszaru działań zawodowych i naukowych.

Oprócz działalności zawodowej i publicystycznej prowadzi również działalność naukową, związaną z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej dotyczącej badań nad postrzeganiem społecznym osób cierpiących na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi (ADHD) – studia doktoranckie na WNS UŚ w Katowicach.

Obecnie jest partnerem biura szkód powypadkowych TER ENTERPRISES z siedzibą w Gdańsku, ul. Pohulanka 2, w zakresie świadczenia specjalistycznych usług terapeutycznych.

Zainteresowania dodatkowe:

 • turystyka piesza górska i nizinna,
 • teatr,
 • balet nowoczesny.

Publikacje od 1995 r.:

 • publikacja naukowa pt. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zachowań przestępczych. Socjologiczne ujęcie problemu z odwołaniem się do teorii dewiacji społecznej, [w:] „Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka”, pod red. D. Kukli, Ł. Bednarczyka (przygotowywanie do druku),
 • publikacja naukowa pt. Postrzeganie dewiacyjności w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD) przez otoczenie społeczne i związana z tym marginalizacja i wykluczanie. Analiza zjawiska z odniesieniem do socjologicznej teorii dewiacji, [w:] „Tolerancja”, t. XIV, Zakład Socjologii AJD w Częstochowie (przygotowywanie do druku),
 • publikacja naukowa pt. Potoczny i medialny kontekst neurologicznego zespołu ADHD i jego konsekwencje dla współczesnej edukacji, [w:] „Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach”, Zakład Pedagogiki Mediów, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, (przygotowywanie do druku),
 • publikacja naukowa pt.: „Poradnictwo rodzinne w dobie przemian współczesnych”, [w:] „Wielowymiarowość poradnictwa”, pod red. D. Kukli, Zakład Doradztwa Zawodowego AJD w Częstochowie,
 • publikacja naukowa pt.: „Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem zaburzeń powodujących trudności w nauce”, [w:] „Poliglota”, Nr I (7), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2008,
 • publikacja naukowa pt.: „Tolerancja w szkole”, [w:] „Tolerancja” t. XIII,
 • publikacja naukowa pt.: „Sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych a ich motywacja do osiągnięcia sukcesu – socjologiczne ujęcie problemu”, [w:] Kukla R., Bednarczyk Ł., Praca i edukacja w życiu osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
 • „ADHD – po prostu niegrzeczne dziecko, po prostu rozkojarzony dorosły?” – artykuł opublikowany na Serwerze Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie w dziale Publikacje,
 • „Terapia behawioralna dla dzieci i młodzieży z autyzmem – tresura czy szansa na samodzielność?” – artykuł opublikowany na Serwerze Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie w dziale Publikacje,

Ważniejsze wystąpienia i odczyty konferencyjne:

 • „Charakterystyka rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego dziecka w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem zaburzeń powodujących trudności w nauce” – międzynarodowa konferencja naukowa w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie pt. Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 24.04.2008 r.
 • „Osobowość pedagoga i jego wizerunek medialny” – konferencja naukowa na Wydziale Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Edukacja wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej, 25.04.2008 r.
 • „Trudności adaptacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz próby ich przezwyciężania”, III Konferencji Integracyjnej, Interdyscyplinarnej pt. Wspólnie przełamujemy bariery, 23.10.2008 r. Urząd Miasta Częstochowy.

Inne informacje:

 • Mąż Marcin: pedagog – terapeuta