Statut

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, zwane dalej Towarzystwem, jako dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.).
 2. Towarzystwo może posługiwać się skróconą nazwą, która brzmi „PTT”.
 3. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą Towarzystwa jest Poznań.
§ 2
 1. Towarzystwo działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 3

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§ 4

Towarzystwo może powoływać sekcje naukowe oraz komisje naukowe.

§ 5
 1. Towarzystwo posługuje się pieczęcią podłużną określającą jego nazwę, siedzibę i adres oraz pieczęcią okrągłą z napisem w otoku: Polskie Towarzystwo Terapeutyczne – Poznań.
 2. Sekcje naukowe posługują się pieczęcią podłużną określającą ich nazwę.
§ 6

Zawiadomienia oraz oświadczenia kierowane: przez władze Towarzystwa do innym jego władz, przez władze Towarzystwa do jego członków i przez członków Towarzystwa do jego władz są przekazywane lub składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że statut stanowi inaczej.

Działalność Towarzystwa

§ 7

Celem Towarzystwa jest:

 1. promocja i rozwój różnych form kwalifikowanej terapii, a szczególnie polskich osiągnięć w tym zakresie,
 2. podnoszenie kwalifikacji terapeutów,
 3. integracja specjalistów o zróżnicowanym wykształceniu w celu poszukiwania możliwości ich współdziałania w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów rozwojowych oraz zdrowotnych określonych grup pacjentów,
 4. zachęcanie i wdrażanie członków Towarzystwa do pracy naukowej i społecznej,
 5. czuwanie nad wysokim poziomem etycznym i zawodowym członków Towarzystwa,
 6. popularyzowanie wiedzy dotyczącej współczesnych form kwalifikowanej terapii.
§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo prowadzi działalność statutową przez:

 1. organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, a także uczestnictwo w zjazdach i konferencjach naukowych organizowanych przez organizacje naukowe i inne instytucje,
 2. nawiązywanie i utrzymywanie łączności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi i innymi instytucjami,
 3. tworzenie sekcji naukowych i komisji naukowych umożliwiających współdziałanie i wymianę doświadczeń pomiędzy członkami o zbliżonych zainteresowaniach zawodowych,
 4. potwierdzanie kwalifikacji terapeutów odpowiednimi certyfikatami,
 5. współdziałanie w kształceniu kwalifikowanych terapeutów przez współpracę ze szkołami wyższymi, ośrodkami kształcenia podyplomowego, organizacjami naukowymi i innymi instytucjami,
 6. współpracę z instytucjami centralnymi oraz regionalnymi szkolącymi i zatrudniającymi terapeutów,
 7. wydawanie czasopisma naukowego,
 8. wyróżnianie i odznaczanie członków Towarzystwa oraz innych osób zasłużonych,
 9. publiczne wypowiadanie się w kwestiach dotyczących kwalifikowanej terapii.
§ 9
 1. Obok działalności statutowej Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w następujących zakresach:
  1. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  2. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
  3. działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem,
  4. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
  5. edukacja i szkolenia,
  6. opieka wychowawcza i społeczna,
  7. sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych,
  8. działalność wydawnicza, w tym publikacja materiałów szkoleniowych,
  9. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  10. działalność pedagogiczna, psychologiczna, doradcza i terapeutyczna,
  11. działalność związana z turystyką,
  12. działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
  13. reklama,
  14. obsługa nieruchomości.
 2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej może być przeznaczony jedynie na cele statutowe.
§ 10
 1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków.
 2. Towarzystwo, zarówno w zakresie działalności statutowej jak i działalności gospodarczej, może zatrudniać pracowników i zawierać umowy prawa cywilnego w celu powierzenia prowadzenia swoich spraw. Zawieranie umów o pracę i umów prawa cywilnego z członkami Towarzystwa jest dopuszczalne jedynie w zakresie wykraczającym poza obowiązki związane z działalnością statutową.

Członkowie Towarzystwa

§ 11
 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  1. członków rzeczywistych,
  2. członków honorowych,
  3. członków wspierających.
 2. Członkami rzeczywistymi i członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne, a członkami wspierającymi osoby prawne oraz inne niż osoby fizyczne podmioty prawne.
§ 12
 1. Członkiem rzeczywistym może zostać osoba z wykształceniem wyższym, zajmująca się kwalifikowaną terapią  lub przygotowująca się do prowadzenia takiej terapii w przyszłości. Przez kwalifikowaną terapię rozumie się terapię opartą na metodach, które wynikają z wiedzy i koncepcji teoretycznych uznanych w środowiskach akademickich.
 2. Członkiem rzeczywistym może zostać również inna osoba z wykształceniem wyższym, w szczególności jeżeli jej wiedza lub umiejętności w obszarze niezwiązanym z prowadzeniem kwalifikowanej terapii przyczyni się do realizacji celów Towarzystwa.
 3. O przyjęciu nowego członka rzeczywistego decyduje Zarząd Główny, w głosowaniu tajnym, po złożeniu przez ubiegającego się o członkostwo pisemnej deklaracji, zaopatrzonej w podpisy dwóch członków rzeczywistych lub honorowych jako osób wprowadzających.
§ 13

O nadaniu godności członka honorowego decyduje Zarząd Główny. Uchwała w sprawie nadania tego statusu wymaga jednomyślności i jest podejmowana w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu Głównego, w głosowaniu tajnym.

§ 14
 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna oraz inny niż osoba fizyczna podmiot prawny, jeżeli zadeklaruje i zobowiąże się do ponoszenia na rzecz Towarzystwa określonych świadczeń, w szczególności świadczeń pieniężnych.
 2. O nadaniu statusu członka wspierającego decyduje Zarząd Główny, w głosowaniu tajnym.
 3. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 15
 1. Członkostwo wygasa w razie śmierci członka rzeczywistego lub honorowego oraz w razie ustania bytu członka wspierającego.
 2. Członkostwo ustaje w przypadku:
  1. złożenia przez członka rezygnacji,
  2. powstania zaległości w zapłacie rocznych składek członkowskich za trzy okresy składkowe i nieuiszczenia tej zaległości w terminie 14 dni od dnia otrzymania upomnienia,
  3. wykluczenia z Towarzystwa na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego albo na mocy prawomocnego orzeczenia Zarządu Głównego działającego jako instancja odwoławcza od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 3. W razie wygaśnięcia lub ustania członkostwa Prezes Zarządu Głównego wykreśla członka z listy członków Towarzystwa.
 4. Osoba, której członkostwo ustało na skutek złożenia rezygnacji lub nieuiszczenia rocznych składek członkowskich, może być ponownie przyjęta do Towarzystwa na zasadach ogólnych, przy czym w drugim przypadku warunkiem uzyskania członkostwa jest dodatkowo uregulowanie zaległych składek.
 5. Osoba, której członkostwo ustało na skutek wykluczenia z Towarzystwa, nie może być do niego ponownie przyjęta przed upływem 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o nałożeniu na nią tej kary.
§ 16

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

 1. wybierać członków organów Towarzystwa (czynne prawo wyborcze),
 2. być wybierani do organów Towarzystwa (bierne prawo wyborcze),
 3. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków,
 4. uczestniczyć w innych zebraniach Towarzystwa,
 5. uczestniczyć w pracach sekcji naukowych i komisji naukowych, których są członkami,
 6. uczestniczyć, na zasadach określonych każdorazowo przez Zarząd Główny, w szkoleniach organizowanych lub współorganizowanych przez Towarzystwo,
 7. korzystać z innych świadczeń Towarzystwa,
 8. zgłaszać wnioski do organów Towarzystwa.
§ 17
 1. Członkowie Towarzystwa są obowiązani:
  1. przestrzegać norm prawnych i etycznych, w szczególności w obszarze związanym z prowadzeniem kwalifikowanej terapii,
  2. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe,
  3. brać czynny udział w realizacji celów Towarzystwa,
  4. uczestniczyć w podejmowanych przez Towarzystwo działaniach,
  5. dbać o dobre imię Towarzystwa,
  6. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Towarzystwa.
 2. Członkowie rzeczywiści opłacają roczną składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego. Roczna składka członkowska jest płatna z góry w terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Osoby, które uzyskały członkostwo po dniu 30 czerwca danego roku kalendarzowego, uiszczają w roku przyjęcia do Towarzystwa połowę rocznej składki członkowskiej w terminie do dnia 31 grudnia tego roku.

Władze Towarzystwa

§ 18

Organami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.
§ 19

Każdy z organów Towarzystwa może uchwalić regulamin wewnętrzny. Regulamin wewnętrzny nie wpływa na prawa i obowiązki członków Towarzystwa niewchodzących w skład danego organu.

§ 20
 1. Kadencja wybieralnych organów Towarzystwa upływa 15 grudnia roku kalendarzowego przypadającego po upływie czterech lat od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, na którym dokonano ich wyboru, nie później jednak niż w dniu odbycia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. W przypadku ustania działalności wybieralnego organu Towarzystwa przed upływem kadencji Zarząd Główny w terminie 6 miesięcy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które dokonuje wyboru nowego organu. Kadencja nowego organu upływa w terminie przewidzianym dla dotychczasowego organu.
§ 21
 1. W przypadku wygaśnięcia lub ustania członkostwa w Towarzystwie osoby wchodzącej w skład wybieralnego organu Towarzystwa oraz w przypadku rezygnacji przez osobę wchodzącą w skład wybieralnego organu Towarzystwa ze stanowiska członka takiego organu, uzupełnienie jego składu, w czasie trwania kadencji, odbywa się poprzez dokooptowanie członków rzeczywistych lub honorowych. Kooptacji dokonuje się w terminie 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia powodującego zmniejszenie liczby członków wybieralnego organu Towarzystwa. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 2. Kadencja dokooptowanych członków wybieralnych organów Towarzystwa upływa wraz z kadencją tych organów.
 3. Osoba wchodząca w skład wybieralnego organu Towarzystwa może zrezygnować, w czasie trwania jego kadencji, z pełnionej w wybieralnym organie Towarzystwa funkcji wewnętrznej, w tym funkcji Prezesa Zarządu Głównego, nie rezygnując ze stanowiska członka takiego organu. W przypadku rezygnacji osoby wchodzące   w skład wybieralnego organu Towarzystwa, nie wyłączając osoby rezygnującej z pełnionej w tym organie funkcji wewnętrznej, dokonują wyboru osoby pełniącej daną funkcję wewnętrzną spośród pozostałych osób wchodzących w jego skład.
 4. Osoba wchodząca w skład wybieralnego organu Towarzystwa może zostać odwołana, w czasie trwania jego kadencji, z pełnionej w wybieralnym organie Towarzystwa funkcji wewnętrznej przez pozostałe osoby wchodzące w jego skład, bez utraty stanowiska członka takiego organu. Osoba, której dotyczy wniosek o odwołanie, nie bierze udziału w głosowaniu tego wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odwołanie osoby wchodzące w skład wybieralnego organu Towarzystwa, nie wyłączając osoby odwołanej z pełnionej w tym organie funkcji wewnętrznej, dokonują wyboru osoby pełniącej daną funkcję wewnętrzną spośród pozostałych osób wchodzących w jego skład. Postanowienia te nie dotyczą Prezesa Zarządu Głównego.
§ 22
 1. Uchwały i inne rozstrzygnięcia organów Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków danego organu o mającym się odbyć zgromadzeniu lub posiedzeniu, chyba że statut stanowi inaczej.
 2. Większość głosów oznacza przewagę głosów „za” nad głosami „przeciw”, przy czym w przypadku:
  1. zwykłej większości głosy wstrzymujące pomija się,
  2. bezwzględnej większości głosy wstrzymujące traktuje się jako głosy „przeciw”,
  3. kwalifikowanej większości głosy wstrzymujące traktuje się jako głosy „przeciw”.
 3. Głosy nieoddane przez osoby biorące udział w głosowaniu oraz głosy oddane nieważnie traktuje się jako głosy wstrzymujące.
 4. Głosowania mają charakter jawny, chyba że statut stanowi inaczej.
§ 23
 1. Osoby wchodzące w skład wybieralnych organów Towarzystwa wykonują swoje obowiązki honorowo.
 2. Osobom wchodzącym w skład wybieralnych organów Towarzystwa może zostać przyznany zwrot koniecznych kosztów związanych z wykonywaniem przez nie statutowych obowiązków. W przypadku członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego warunkiem zwrotu kosztów koniecznych jest zgoda Zarządu Głównego, uzyskana przed poniesieniem takich kosztów.
§ 24

Wyboru organów Towarzystwa dokonuje Walne Zgromadzenie Członków, stosując następujące zasady:

 1. gdy kandydatów ubiegających się o wybór do danego organu jest więcej niż liczba członków tego organu, każdemu wyborcy przysługuje tyle głosów, ilu członków liczy dany organ; wyborca może wykorzystać wszystkie głosy, wykorzystać ich część albo wstrzymać się od głosu, przy czym w razie przydzielenia przez wyborcę więcej niż jednego głosu temu samemu kandydatowi uwzględnieniu podlega tylko jeden głos; w skład organu zostają wybrane osoby, które uzyskały największą liczbę głosów; gdy ze względu na równą liczbę głosów oddanych na osoby, które zajęły ostatnie miejsce kwalifikujące do uzyskania mandatu, nie można ustalić, która  z nich została wybrana do organu, przeprowadza się w odniesieniu do tych osób głosowanie uzupełniające według odpowiednio stosowanej procedury opisanej w tym punkcie,
 2. gdy kandydatów ubiegających się o wybór do danego organu jest tylu, ile wynosi liczba członków tego organu, wyborcy głosują łącznie za wyborem albo przeciwko wyborowi wszystkich zgłoszonych kandydatów; każdy wyborca może wówczas głosować za wyborem, przeciwko wyborowi lub wstrzymać się od głosu, przy czym oddanie głosu zarówno za i jak przeciwko wyborowi powoduje nieważność głosu; wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów; w razie niedokonania wyboru w przedstawionym trybie wyborcy głosują indywidualnie za wyborem albo przeciwko wyborowi poszczególnych dotychczasowych kandydatów; każdy wyborca może głosować za wyborem, przeciwko wyborowi lub wstrzymać się od głosu, przy czym oddanie głosu zarówno za i jak przeciwko wyborowi powoduje nieważność głosu; w razie nieuzyskania przez niektórych lub wszystkich kandydatów wymaganej większości przeprowadza się głosowanie dodatkowe według odpowiednio stosowanej procedury opisanej w tym punkcie, z pominięciem dwóch pierwszych zdań, z zastrzeżeniem, że kandydaci niewybrani zostają zastąpieni przez nowych kandydatów,
 3. wybory do Zarządu Głównego przeprowadza się w dwóch częściach: najpierw dokonuje się wyboru Prezesa Zarządu Głównego, a następnie pozostałych członków Zarządu Głównego; odpowiednie zastosowanie znajdują w tym zakresie zasady określone w pkt 1 albo w pkt 2,
 4. wybory przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wyłoniona przez Walne Zgromadzenie Członków, która wybiera ze swego grona przewodniczącego; osoby ubiegające się o wybór do organów Towarzystwa nie mogą być członkami komisji skrutacyjnej; po przeprowadzeniu wyborów komisja skrutacyjna sporządza zbiorczy protokół zawierający ich wyniki, który podpisują wszyscy członkowie tej komisji; protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. nie można być członkiem więcej niż jednego wybieralnego organu Towarzystwa; łączenie stanowiska członka wybieralnego organu Towarzystwa ze stanowiskiem członka organu sekcji naukowej oraz ze stanowiskiem w komisji naukowej jest dopuszczalne,
 6. osoba ustępująca ze stanowiska członka wybieralnego organu Towarzystwa może ponownie ubiegać się o wybór do tego lub innego wybieralnego organu Towarzystwa,
 7. wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 25

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 26
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny. Zawiadomienie o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków oraz o proponowanym porządku obrad zamieszczane jest na stronie internetowej Towarzystwa lub przekazywane członkom Towarzystwa pocztą elektroniczną z przynajmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Wnioski zgłaszane do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Członków powinny być przedstawione Zarządowi Głównemu przynajmniej z 20-dniowym wyprzedzeniem. W razie niezachowania tego terminu wnioski mogą nie zostać poddane rozpatrzeniu.
§ 27
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w terminie do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego przypadającego po upływie czterech lat od odbycia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest:
  1. z inicjatywy Zarządu Głównego,
  2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na żądanie co najmniej 20% członków rzeczywistych i honorowych Towarzystwa,
  4. w przypadku określonym w § 20 ust. 2.
 4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się w terminie 90 dni od dnia zgłoszenia żądania, a sprawę określoną w żądaniu zamieszcza się w porządku obrad.
§ 28
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w statucie dla innych organów, a w szczególności:
  1. przyjęcie, uchylanie i wprowadzanie zmian do statutu,
  2. uchwalanie programu działania Towarzystwa,
  3. wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  4. rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  5. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu,
  6. określanie, na wniosek Zarządu Głównego, wysokości rocznej składki członkowskiej,
  7. rozstrzyganie spraw przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński,
  8. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa,
  9. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia, uchylenia lub wprowadzenia zmian do statutu wymaga bezwzględnej większości głosów.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów. Przedmiotowa uchwała określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.
§ 29

Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć:

 1. w pierwszym terminie – jeżeli weźmie w nim udział nie mniej niż 2/3 członków rzeczywistych i honorowych,
 2. w drugim terminie, po upływie 15 minut – bez względu na liczbę obecnych członków rzeczywistych i honorowych.
§ 30
 1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności wiceprezes. Jeżeli w Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczy obu wiceprezesów, otwarcia dokonuje wiceprezes starszy wiekiem.
 2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia Członków następuje wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
 3. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków podpisują przewodniczący i sekretarz Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków stanowią załączniki do tego protokołu.
§ 31

W razie ustania działalności Zarządu Głównego Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Główną Komisję Rewizyjną. Odpowiednie zastosowanie znajdują w takim przypadku postanowienia regulujące zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd Główny. Otwarcia Walnego Zgromadzenia Członków dokonuje wówczas przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Główny

§ 32
 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 7 do 11 członków, w tym Prezes Zarządu Głównego.
 2. Liczbę członków Zarządu Głównego określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków podjęta bezpośrednio przed dokonaniem wyboru Zarządu Głównego.
 3. Jeżeli w czasie trwania kadencji liczba członków Zarządu Głównego ulegnie zmniejszeniu poniżej 7,  stosuje się  § 21 ust. 1, przy czym kooptacji nowych członków dokonuje się wyłącznie w celu uzyskania składu siedmioosobowego. Kooptacja następuje w terminie 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia powodującego zmniejszenie liczby członków Zarządu Głównego poniżej 7. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć trzech.
 4. Jeżeli w czasie trwania kadencji liczba członków Zarządu Głównego ulegnie zmniejszeniu poniżej liczby określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków, jednak nie poniżej 7, nie stosuje się § 21 ust. 1.
§ 33

Zarząd Główny dokonuje wyboru spośród swych członków: dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika, redaktora naczelnego i rzecznika prasowego. Dopuszczalne jest łączenie przez członków Zarządu Głównego, z wyjątkiem Prezesa Zarządu Głównego, dwóch funkcji.

§ 34
 1. Zarząd Główny zbiera się co najmniej jeden raz w roku.
 2. Zarząd Główny ma prawo zaproszenia na swe posiedzenie osób trzecich, których obecność uzna za potrzebną. Osobom trzecim przysługuje wówczas głos doradczy.
 3. Obradom Zarządu Głównego przewodniczy Prezes Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności wiceprezes, przy czym jeżeli w posiedzeniu uczestniczy obu wiceprezesów, obradom przewodniczy wiceprezes starszy wiekiem.
 4. Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego podpisuje osoba przewodnicząca obradom. Uchwały Zarządu Głównego stanowią załączniki do tego protokołu.
 5. Na żądanie przynajmniej jednego członka Zarządu Głównego głosowanie ma charakter tajny.
§ 35
 1. Z ważnych powodów każdy z członków Zarządu Głównego, za zgodą Zarządu Głównego, może zawiesić pełnienie swych obowiązków na okres do 9 miesięcy. Członek Zarządu Głównego może samodzielnie zrezygnować z zawieszenia pełnienia obowiązków przed upływem ustalonego okresu zawieszenia. W czasie trwania jednej kadencji zawieszenie pełnienia obowiązków przez daną osobę może nastąpić dwukrotnie.
 2. Zawieszenie pełnienia obowiązków przez daną osobę nie jest możliwe, jeżeli w jego następstwie liczba czynnych członków Zarządu Głównego miałaby ulec zmniejszeniu poniżej 7. Nie jest dopuszczalne, by w tym samym okresie z zawieszenia pełnienia obowiązków korzystali Prezes Zarządu Głównego i obaj wiceprezesi.
 3. W okresie zawieszenia pełnienia obowiązków członek Zarządu Głównego nie jest zawiadamiany o posiedzeniach Zarządu Głównego, nie bierze w nich udziału i nie jest uwzględniany przy obliczaniu kworum niezbędnego do podejmowania uchwał.
 4. Zawieszenie pełnienia obowiązków nie wpływa na uprawnienia określone w § 38.
§ 36
 1. Zarząd Główny może wybrać spośród swoich członków Prezydium Zarządu Głównego, którego skład, zadania i kompetencje określa uchwała Zarządu Głównego.
 2. Prezes Zarządu Głównego jest z urzędu przewodniczącym Prezydium Zarządu Głównego. Jeżeli Prezes Zarządu Głównego zawiesił wykonywanie swoich obowiązków, pełnienie obowiązków przewodniczącego Prezydium Zarządu Głównego przejmuje wiceprezes, wskazany przez Zarząd Główny.
 3. Prezydium Zarządu Głównego obraduje pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, a jego uchwały wymagają akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
§ 37

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. zarządzanie majątkiem Towarzystwa, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do zaciągania przez Towarzystwo zobowiązań majątkowych,
 2. organizacja zjazdów i konferencji naukowych,
 3. wydawanie czasopisma naukowego oraz wybór jego komitetu redakcyjnego i rady naukowej,
 4. tworzenie i rozwiązywanie sekcji naukowych oraz komisji naukowych, uchwalanie ich regulaminów oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
 5. uchwalanie regulaminu określającego zasady przyznawania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje terapeutów przez Komisję Naukową ds. certyfikatów oraz zatwierdzanie i cofanie tych certyfikatów przez  Zarząd Główny,
 6. sporządzanie sprawozdań naukowych, projektowanie działalności naukowej i ogłaszanie konkursów,
 7. określanie zasad i podejmowanie decyzji w przedmiocie współpracy Towarzystwa z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi i innymi instytucjami, w tym wybór przedstawicieli Towarzystwa do tych organizacji i instytucji,
 8. określanie zasad i podejmowanie decyzji w przedmiocie udziału Towarzystwa w organizowanych przez krajowe i zagraniczne organizacje naukowe i inne instytucje zjazdach i konferencjach naukowych,
 9. wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych przy pomocy powołanych w tym celu komisji,
 10. dokonywanie wyróżnień i nadawanie odznaczeń członkom Towarzystwa i innym osobom zasłużonym,
 11. decydowanie o zakresie faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej i nadzór nad tą działalnością,
 12. inne sprawy zastrzeżone w statucie dla Zarządu Głównego.
§ 38

Osobami upoważnionymi do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz, w tym również do składania w imieniu Towarzystwa oświadczeń w zakresie praw oraz obowiązków majątkowych i niemajątkowych, są: Prezes Zarządu Głównego, działający samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu Głównego, działających wspólnie.

§ 39

Ustępujący Zarząd Główny powinien najpóźniej w ciągu 60 dni od daty wyboru nowego Zarządu Głównego przekazać mu protokolarnie wszelkie akta i majątek Towarzystwa.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 40
 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wyłaniają ze swego grona przewodniczącego Komisji.
 2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są w pełnym składzie Komisji. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podpisuje jej przewodniczący.
 3. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa, w tym przede wszystkim sprawdza księgi, dokumenty oraz zasoby finansowe Towarzystwa. Główna Komisja Rewizyjna w każdym roku dokonuje co najmniej jednokrotnego sprawdzenia gospodarki finansowej Towarzystwa, przy czym raz na cztery lata może w tym celu zaangażować do pomocy rzeczoznawcę w zakresie księgowości, za wynagrodzeniem, na koszt Towarzystwa. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 4. Główna Komisja Rewizyjna reprezentuje Towarzystwo przy zawieraniu umów o pracę oraz umów prawa cywilnego z członkami Zarządu Głównego. Umowy te w imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej podpisuje jej przewodniczący, po uzyskaniu zgody Komisji.
 5. Główna Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosek w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium.
 6. Główna Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do zatwierdzania sprawozdań finansowych Towarzystwa.
 7. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkami Zarządu Głównego w stosunku: małżeństwa, pokrewieństwa w linii prostej bez ograniczeń oraz w linii bocznej do czwartego stopnia, powinowactwa w linii prostej bez ograniczeń oraz w linii bocznej do czwartego stopnia, a także przysposobienia.

Sąd Koleżeński

§ 41
 1. Sąd Koleżeński jest organem niezależnym od innych organów Towarzystwa.
 2. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy wyłaniają ze swego grona przewodniczącego Sądu.
 3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie Sądu.
§ 42
 1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy dotyczące:
  1. naruszenia przez członków Towarzystwa norm prawnych i etycznych, w szczególności w obszarze związanym z prowadzeniem kwalifikowanej terapii,
  2. naruszenia przez członków Towarzystwa statutu, regulaminów i innych uchwał organów Towarzystwa,
  3. działania przez członków Towarzystwa na jego szkodę,
  4. sporów między członkami Towarzystwa, między wybieralnymi organami Towarzystwa oraz między członkami Towarzystwa i wybieralnymi organami Towarzystwa.
 2. Sąd Koleżeński przystępuje do rozpoznania sprawy po wniesieniu przez uprawniony podmiot:
  1. skargi w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-3,
  2. wniosku w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4.
 3. Skargę może wnieść członek Towarzystwa, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 – również inna osoba, jeżeli sprawa dotyczy bezpośrednio jej samej lub osoby jej najbliższej. Osobami najbliższymi są: wstępni, zstępni, małżonek, brat lub siostra oraz przysposobiony lub przysposabiający.
 4. Wniosek może wnieść: Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna oraz członek Towarzystwa.
 5. Stronami postępowania przed Sądem Koleżeńskim są:
  1. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, skarżący i obwiniony,
  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, podmioty pozostające w sporze.
 6. Sądowi Koleżeńskiemu podlegają również sprawy dotyczące czynów i sporów popełnionych lub powstałych w okresie przed uzyskaniem członkostwa w Towarzystwie.
§ 43
 1. Sąd Koleżeński orzeka na podstawie statutu, kierując się swoją świadomością prawną i etyczną oraz zachowując obiektywizm i bezstronność.
 2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się według ogólnych zasad prawnych obowiązujących w procesie cywilnym.
 3. Sąd Koleżeński orzeka w oparciu o całokształt dowodów zgromadzonych w danej sprawie, dokonując ich swobodnej oceny. Obowiązek przedstawienia dowodów ciąży na skarżącym i obwinionym lub na podmiotach pozostających w sporze. Sąd Koleżeński może z urzędu dopuścić dowód niewskazany przez strony.
 4. Członkowie Towarzystwa powołani na świadków lub biegłych w sprawie toczącej się przed Sądem Koleżeńskim nie mogą uchylać się od składania zeznań lub przedstawienia opinii.
 5. Narada nad orzeczeniem jest tajna. Po przegłosowaniu wyniku sprawy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego sporządza na piśmie orzeczenie, które podpisują wszyscy członkowie Sądu Koleżeńskiego. Członek Sądu Koleżeńskiego, który został przegłosowany, może zgłosić zdanie odrębne, pisemnie uzasadniając swoje stanowisko.
 6. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zawiera: datę wydania orzeczenia, imiona i nazwiska członków Sądu Koleżeńskiego, oznaczenie stron postępowania, sentencję, a także uzasadnienie faktyczne i prawne.
 7. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przechowuje Zarząd Główny.
§ 44

Sąd Koleżeński orzeka o odmowie wszczęcia postępowania, a w razie wszczęcia postępowania – o jego umorzeniu, jeżeli:

 1. skarga lub wniosek nie dotyczy spraw określonych w § 42 ust. 1,
 2. skarga lub wniosek zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony,
 3. skarga dotyczy sprawy rozstrzygniętej merytorycznie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego lub prawomocnym orzeczeniem Zarządu Głównego działającego jako instancja odwoławcza od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 4. wniosek dotyczy sprawy rozstrzygniętej merytorycznie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
 5. skarga, w przypadku określonym w § 42 ust. 1 pkt 1, została wniesiona przez osobę, która zmarła,
 6. skarga, w przypadku określonym w § 42 ust. 1 pkt 2 i 3, została wniesiona przez osobę, której członkostwo w Towarzystwie wygasło lub ustało,
 7. wniosek został wniesiony przez osobę, której członkostwo w Towarzystwie wygasło lub ustało,
 8. skarga dotyczy obwinionego, którego członkostwo w Towarzystwie wygasło lub ustało,
 9. wniosek dotyczy sporu z osobą, której członkostwo w Towarzystwie wygasło lub ustało.
§ 45
 1. Sąd Koleżeński może uwzględnić lub oddalić skargę.
 2. W przypadku uwzględnienia skargi Sąd Koleżeński, biorąc pod uwagę charakter zarzuconego czynu oraz stopień zawinienia obwinionego, orzeka jedną z następujących kar:
  1. upomnienie,
  2. naganę,
  3. utratę niektórych lub wszystkich certyfikatów nadanych przez Towarzystwo,
  4. zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
  5. zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od 6 miesięcy do 2 lat połączone z utratą niektórych lub wszystkich certyfikatów nadanych przez Towarzystwo,
  6. wykluczenie z Towarzystwa,
  7. wykluczenie z Towarzystwa połączone z utratą niektórych lub wszystkich certyfikatów nadanych przez Towarzystwo.
 3. Zawieszenie w prawach członka Towarzystwa w przypadku osoby wchodzącej w skład wybieralnego organu Towarzystwa powoduje te same skutki co złożenie rezygnacji ze stanowiska członka takiego organu.
 4. W przypadku oddalenia skargi Sąd Koleżeński może pouczyć obwinionego.
§ 46
 1. Skarżącemu i obwinionemu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego, od którego nie wniesiono odwołania, jest prawomocne.
 2. Odwołanie wnosi się do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od doręczenia na piśmie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Zarząd Główny może uznać odwołanie wniesione z uchybieniem terminu, jeśli odwołujący się wykaże, że uchybienie to nie nastąpiło z jego winy.
 3. Rozpatrując odwołanie Zarząd Główny ponownie rozpoznaje sprawę w całości. Odpowiednie zastosowanie znajdują tu postanowienia regulujące postępowanie przed Sądem Koleżeńskim. Zarząd Główny orzeka w składzie pięcioosobowym. Skład orzekający wybierany jest w drodze losowania.
 4. Orzeczenie Zarządu Głównego jest prawomocne.

§ 47

 1. Sąd Koleżeński, rozpoznając wniosek, rozstrzyga spór i udziela pouczenia podmiotom pozostającym w sporze.
 2. Podmiotom pozostającym w sporze nie przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jest prawomocne.
§ 48

Z ważnych powodów, na żądanie zgłoszone przez skarżącego lub obwinionego albo przez podmiot pozostający w sporze, Sąd Koleżeński może postanowić o wznowieniu postępowania zakończonego prawomocnie orzeczeniem merytorycznym. Przez ważne powody rozumie się w szczególności ujawnienie nowych faktów lub dowodów.

Sekcje naukowe

§ 49
 1. Zarząd Główny może powoływać sekcje naukowe. Powołanie sekcji naukowej wymaga wniosku co najmniej 10 członków rzeczywistych lub honorowych Towarzystwa.
 2. Zarząd Główny może rozwiązywać sekcje naukowe. Zarząd Główny jest obowiązany rozwiązać sekcję naukową, jeżeli jej działalność, pomimo zgłoszenia przez Zarząd Główny zastrzeżeń w tym zakresie, pozostaje sprzeczna ze statutem, regulaminami lub innymi uchwałami organów Towarzystwa albo jeżeli liczba jej członków przez okres dwóch lat jest mniejsza niż 10.
 3. Uchwała o powołaniu lub rozwiązaniu sekcji naukowej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
§ 50
 1. Sekcją naukową kieruje trzyosobowy zarząd. Uchwała o powołaniu sekcji naukowej może przewidywać inne organy sekcji naukowej.
 2. Zarząd sekcji naukowej wybierany jest przez członków danej sekcji. Postanowienia § 24 pkt 1, 2, 6  i 7 stosuje się odpowiednio. Członkowie zarządu sekcji naukowej wyłaniają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Zarząd sekcji naukowej, niezwłocznie po wyborze, powiadamia Zarząd Główny o swoim składzie.
 4. Kadencja zarządu sekcji naukowej ulega zakończeniu wraz z upływem kadencji wybieralnych organów Towarzystwa.
 5. W przypadku ustania działalności zarządu sekcji naukowej przed upływem kadencji członkowie danej sekcji w terminie 2 miesięcy dokonują wyboru nowego organu. Kadencja nowego organu upływa w terminie przewidzianym dla dotychczasowego organu.
 6. Postanowienia § 21 – § 23 i § 45 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Komisje naukowe

§ 51
 1. Zarząd Główny może powoływać i rozwiązywać komisje naukowe. Komisja naukowa powoływana jest w celu opracowania zagadnień, dla których rozpatrzenia powołanie sekcji naukowej byłoby nieuzasadnione.
 2. Zarząd Główny powołuje Komisję Naukową ds. certyfikatów.
 3. Postanowienia § 22, § 23 i § 45 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 52
 1. Komisja naukowa składa się z przewodniczącego, sekretarza i innych członków, wybieranych oraz odwoływanych przez Zarząd Główny.
 2. Komisja naukowa składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze swojej działalności w terminie ustalonym przez Zarząd Główny.

Majątek Towarzystwa

§ 53

Majątek Towarzystwa tworzą: roczne składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, wpisowe uiszczane przez uczestników zjazdów i konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Towarzystwo, dotacje, dochody z majątku Towarzystwa i dochody z własnej działalności Towarzystwa, w tym działalności gospodarczej.

§ 54

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.