Certyfikaty

Certyfikat doradcy Online

Certyfikat potwierdza kompetencje do tworzenia i wdrażania indywidualnych lub grupowych programów terapeutycznych za pomocą Internetu. Doradca powinien posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające na opracowanie oraz kierowanie postępowaniem doradczym, terapeutycznym i profilaktycznym wobec osób potrzebujących takiej pomocy a także ich otoczenia – za pośrednictwem Internetu i jego instrumentów.

Certyfikat doradcy w problemach partnerskich

Certyfikat potwierdza kompetencje do działań profilaktycznych a także diagnozowania, poradnictwa oraz terapii osób z problemami małżeńskimi i rodzinnymi. Doradca powinien mieć dobre przygotowanie psychologiczne oraz pedagogiczne w zakresie teoretycznym i posiadać doświadczenie praktyczne. Powinien także dysponować co najmniej podstawową wiedzą medyczną i prawniczą – być przygotowanym do współpracy z innymi specjalistami udzielającymi pomocy małżeństwu i rodzinie.

Certyfikat doradcy w zakresie Zdrowia Psychicznego

Certyfikat potwierdza kompetencje do tworzenia i wdrażania indywidualnych lub zespołowych programów psychoedukacyjnych oraz psychoprofilaktycznych a także udzielania porad/pomocy merytorycznej jednostkom a także zespołom zajmującym się udzielaniem takiego wsparcia/pomocy (również otoczeniu rodzinnemu, szkolnemu i środowiskowemu). Doradca powinien posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające na opracowanie a także kierowanie postępowaniem profilaktycznym, doradczym i terapeutycznym wobec poszczególnych osób oraz zespołów potrzebujących tego w określonym obszarze zdrowia psychicznego.

Certyfikat specjalisty w zakresie seksuologii

Certyfikat potwierdza kompetencje do przeprowadzania samodzielnej diagnozy oraz terapii seksuologicznej z ograniczeniem do podstawowego zawodu (psychologa, pedagoga lub innej nielekarskiej specjalności uniwersyteckiej – lekarz może uzyskać ten Certyfikat tylko w przypadku, jeśli posiada już lekarską specjalizację z seksuologii). Specjalista posiadający ten Certyfikat powinien zdawać sobie sprawę ze złożoności i wieloaspektowości zachowań seksualnych człowieka, powinien dysponować co najmniej podstawową wiedzą o innych aspektach tych zachowań i być w pełni przygotowanym do współpracy z innymi specjalistami.

Komisja Rekomendacyjna

Skład Komisji Rekomendacyjnej ds. Certyfikatów PTT:

  • Prezes PTT Bassam Aouil – Przewodniczący Komisji
  • Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski – Wiceprzewodniczący Komisji
  • Mgr Karolina Nowak – Sekretarz Komisji
  • Prof. dr hab. Józef Binnebesel – Członek Komisji
  • Dr Christian Imieliński- Członek Komisji
  • Mgr Alina Henzel – Korzeniowska – Członek Komisji
  • Mgr Andrzej Komorowski – Członek Komisji

Regulamin Komisji Rekomendacyjnej