Sekcje

Sekcja Zdrowia Psychicznego i Poradnictwa Medialnego

Sekcja ma zamiar skupić chętnych spośród członków PTT zajmujących się już aktualnie, lub są w trakcie zajmowania się zająć w nieodległej przyszłości, zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym pojęcia Zdrowia Psychicznego i Poradnictwa w różnych obszarach i dla zróżnicowanych grup wiekowych i społecznych, w tym również wykorzystywania nowej technologii internetowej w procesie i strukturze pomocy psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i seksuologicznej. Ponadto do zakresu działalności naukowej i praktycznej Sekcji będzie Internet i Pomoc Psychologiczna Online w tym procesie promocji zdrowia psychicznego w Polsce, zarówno w aspekcie psychoedukacji, psychoprofilaktyki, jak i poradnictwa psychologicznego i życiowego.

Jest to propozycja rozszerzenia działalności dotychczasowej Sekcji Prezentacji i Poradnictwa Medialnego, która miała swoje sukcesy zarówno w organizowanie 3 Seminariów Naukowych wspólnie z Instytutem Psychologii UKW w Bydgoszczy w latach 2006, 2007 i 2008, oraz w opracowaniu regulaminu uzyskania Certyfikatu doradcy i Superwizora Online.
Naszym zamiarem jest poszerzenie zakresu działalności naukowej i organizacyjnej włączając możliwości rekomendacji członków Sekcji do uzyskania kolejnego Certyfikatu Doradcy i Superwizora w zakresie Zdrowia Psychicznego.

Jesteśmy otwarci na wszelkie wypróbowane a także nowe koncepcje mające poważne uzasadnienie teoretyczne lub też poszukujące odpowiedzi na istniejące w tym zakresie aspektów.
Ze względu na to, że PTT skupia osoby po różnych kierunkach studiów (medycyna, psychologia, pedagogika i inne) liczę na interdyscyplinarną wymianę doświadczeń i poglądów oraz na skuteczną współpracę, w celu systematycznego zwiększania naszej wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności.

Zapraszam do Sekcji
Przewodniczący
Prof. Bassam Aouil

Sekcja Seksuologii i Poradnictwa Małżeńskiego i Rodzinnego

Sekcja ma zamiar skupić wokół siebie członków PTT osoby postrzegające zdrowie członków rodziny z biologicznego jak i psychospołecznego punktu widzenia. Jest to zgodne z wiodącą zasadą Medycyny Rodzinnej, którą jest scalanie różnych nurtów w opiece nad osobami tworzącymi rodzinę. Również osób zajmujących się problematyką współżycia partnerskiego i seksualnego lub zamierzających się zajmować tą problematyką. Osoby, które interesują się seksuologią w wielu aspektach (seksuologia kliniczna, społeczna, kulturowa) oraz poradnictwem i terapią w zaburzeniach i funkcjonowaniu z życiu partnerskim, rodzinnym i seksualnym. Sfera życia intymnego, choć coraz bardziej poznawana, pod wieloma względami w dalszym ciągu nie jest do końca zbadana. A przecież jej rolę w ogólnym przystosowaniu i ludzkim szczęściu trudno przecenić. Z uwagi na fakt skupiania w PTT osób o różnym wykształceniu (biologicznym, psychologicznym, pedagogicznym i innym) zakładamy między-kierunkową wymianę doświadczeń i poglądów.

Sekcja ma zamiar skupić wokół siebie osoby postrzegające zdrowie członków rodziny z biologicznego jak i psychospołecznego punktu widzenia. Członkowie Sekcji mogą legitymować się różnorodnym wykształceniem. Decyduje to o podejściu do opieki nad pacjentem (wszechstronność i holistyczność). W centrum uwagi pracy Sekcji znajduje się pacjent, a nie choroba. Interesuje nas integrowanie środowisk nauki i praktyki w celu poprawy stanu zdrowia obywateli.

Naszym zamiarem jest łączenie aktualnych zdobyczy teorii z nowymi doświadczeniami, a także nowatorskimi – potwierdzonymi przez praktykę – rozwiązaniami w zapewnianiu poprawy stanu zdrowia wszystkich ludzi.

Sekcja będzie rekomendowała swoich członków do uzyskania Certyfikatu Specjalisty w zakresie seksuologii oraz Certyfikatu doradcy w problemach małżeńskich i rodzinnych.

Zapraszam do Sekcji
Przewodniczący – Dr Christian Imieliński

Sekcja Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego (w organizacji)

Współczesna literatura fachowa opisuje dwa rodzaje zespołu stresu pourazowego: prosty i złożony, dotykające rzesze ludzi na całym świecie i wynikające z dwóch typów urazu – ostrego oraz chronicznego. Uraz ostry występuje wtedy, gdy ludzie stają się ofiarami katastrof komunikacyjnych, budowlanych i wynikających z klęsk żywiołowych, a także pożarów, gwałtów, napadów bandyckich, działań terrorystycznych, wojen itp. Uczestnicy tego rodzaju wydarzeń mogą doświadczyć tak zwanego „prostego zespołu stresu pourazowego”. Drugi typ urazu dotyczy chronicznych, powtarzających się doświadczeń, które mogą być przez osobę przewidywane i oczekiwane, mają charakter interpersonalny, ponieważ zależą od relacji między ludźmi i im bliższe są te relacje, tym poważniejsze powstają konsekwencje. Jest to uraz złożony, ponieważ składa się na niego wiele typów przemocy skierowanych przeciwko dziecku lub dorosłemu. Należą do nich na przykład powtarzające się akty przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej, czy też chaotyczne i gwałtowne zachowania rodzica alkoholika. U osób doświadczających tego typu urazu może rozwinąć się „złożona forma zespołu stresu pourazowego”. Konsekwencje zarówno prostego jak i złożonego zespołu stresu pourazowego obejmują niemal wszystkie sfery życia człowieka: emocjonalną, poznawczą, behawioralną, somatyczną i społeczną. Objawy mogą przyjmować formę ostrą – trwającą przez jakiś określony czas po zdarzeniu urazowym, mogą nawracać, czy też nasilać się podczas sytuacji stresowych, lub mogą przemienić się w długoterminowe problemy życiowe, towarzyszące człowiekowi przez niemal całe życie.

Złożoność konsekwencji pourazowych występujących u dzieci, młodzieży i osób dorosłych wymaga wysoce specjalistycznego i holistycznego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego obejmującego funkcjonowanie człowieka w sferze emocjonalnej, intelektualnej, behawioralnej, somatycznej, seksualnej, rodzinnej, szkolnej lub zawodowej, oraz w grupie społecznej.

Sekcja ma zamiar grupować osoby dostrzegające potrzebę właśnie takiego komplementarnego, ale zarazem specyficznego podejścia do osób doświadczających prostego lub złożonego zespołu stresu pourazowego. Poprzez wzajemną wymianę wiedzy pomiędzy członkami Sekcji zajmującymi się w różny sposób pomaganiem człowiekowi w utrzymaniu zdrowia, w tym poprzez organizację szkoleń, wykładów, publikacje artykułów, itp., będziemy poszukiwali procedur doskonalących proces diagnostyczny, a następnie interwencyjny, edukacyjny, terapeutyczny oraz – profilaktyczny, z osobami wykazującymi objawy stresu pourazowego. Przewidywane jest opracowanie programu kształcenia doprowadzającego do uzyskania certyfikatu PTT z zakresu postępowania z konsekwencjami tego typu urazu.

Zapraszam do Sekcji
Przewodniczący – Dr n. hum. Agnieszka Widera-Wysoczańska