Historia PTT

17 grudnia 2004

W Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii UAM w Poznaniu odbyło się zebranie czternastu osób stanowiących grupę inicjatywną zmierzającą do założenia Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Po przedyskutowaniu profilu naukowego Towarzystwa i form jego działania zebrani jednomyślnie zatwierdzili zaprojektowane przez prof. Lechosława Gapika logo nowej organizacji naukowej. W dyskusji podkreślono, że stanowi ono czytelny skrót myślowy dla głównego przesłania PTT, które ma integrować a więc „tworzyć pomosty współpracy” pomiędzy różnymi specjalistami zajmującymi się tymi samymi grupami pacjentów. Zaprojektowano działania zmierzające do zainteresowania tą inicjatywą osób chcących podjąć się roli Członków Założycieli PTT.

grudzień 2004 / styczeń 2005

Inicjatywa powołania PTT szybko zyskała szeroki oddźwięk. W ciągu miesiąca akces do nowo powstającego Towarzystwa zadeklarowali zajmujący się osobiście różnymi formami terapii doświadczeni specjaliści w zakresie psychologii, seksuologii, psychoterapii oraz terapii pedagogicznej, choreoterapii, itp., a także grupa humanistycznie zorientowanych lekarzy (m.in. z Poznania, Wrocławia, Warszawy, Gdańska, Bydgoszczy). Niespodziewanie duże zainteresowanie inicjatywą powołania PTT spowodowało, że lista Członków Założycieli została zamknięta po zgłoszeniu się pierwszych 70 osób, które potwierdziły swój udział w Zebraniu Założycielskim PTT. Na liście znalazło się m. in. dziewięciu samodzielnych pracowników naukowych oraz trzydzieści dwie osoby z tytułem naukowym doktora a także wiele osób młodych, pełnych entuzjazmu i wchodzących dopiero w życie zawodowe.

21 stycznia 2005

Zebranie organizacyjne Członków Założycieli PTT odbyło się w dniu 21 stycznia 2005, o godz. 12.00, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89. Zebrani przedyskutowali a następnie zatwierdzili Statut PTT i wynikające z niego cele działania, ponadto upoważnili Komitet Założycielski (prof. Lechosław Gapik, dr Krzysztof Kolecki i mgr Anna Gulczyńska) do dalszych czynności związanych z organizacją i zarejestrowaniem PTT.

1 lutego 2005

Po złożeniu stosownego wniosku przez Komitet Założycielski PTT, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, prof. dr hab. n. hum. Wiesław Ambrozik wyraził zgodę, aby siedziba Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego mieściła się na kierowanym przez niego Wydziale, 60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.

7 marca 2005

Komitet Założycielski PTT, po zgromadzeniu odpowiednich dokumentów, złożył do Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wniosek o rejestrację Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

3 czerwca 2005

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zatwierdził Statut oraz cele działania PTT i wpisał Polskie Towarzystwo Terapeutyczne do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod nr KRS 0000235098

1 października 2005

W dniu 1 października 2005 odbył się na UAM w Poznaniu I Zjazd Naukowy i Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. W części naukowej prof. Lechosław Gapik miał wykład nt.: „Terapia wczoraj i dziś – potrzeba integracji”. Do treści tego wykładu uczestnicy Zjazdu nawiązali później przy dyskutowaniu i zatwierdzaniu założeń programowych PTT.

Walnemu Zgromadzeniu PTT przewodniczyła Dr Ewa Kasperek – Golimowska, sekretarzem obrad była mgr Barbara Jankowiak. W głosowaniu tajnym wybrano: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Zgromadzeni zatwierdzili przedstawiony przez ZG PTT program działania Towarzystwa oraz kandydatury Profesorów: Kazimierza Imielińskiego i Stanislava Kratochvila na Członków Honorowych PTT. Prezes ZG PTT przedstawił informacje o powołaniu Komisji Naukowej ds. kontaktów zagranicznych oraz Komisji Naukowej ds. utworzenia czasopisma internetowego „Przegląd Terapeutyczny”. Zatwierdzono także składkę członkowską w wysokości 50,- zł za rok 2005 i 100,- zł za każdy następny rok. Zarząd Główny poinformował zebranych o utworzenie ośmiu Sekcji Naukowych PTT.

28 października 2005

Uruchomiona została strona internetowa Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego (www.ptt-terapia.pl), w całości opracowana, wprowadzona na serwer i systematycznie aktualizowana przez Pana mgr. Jacka Wyszyńskiego, doktoranta Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

18 listopada 2005

Zarząd Główny PTT zatwierdził skład osobowy Redakcji i Rady Naukowej „Przeglądu Terapeutycznego”. Redakcja rozpoczęła gromadzenie i opracowywanie materiałów do pierwszego numeru półrocznika, będącego oficjalnym, internetowym czasopismem PTT, które będzie się ukazywało od roku 2006 na naszej stronie (patrz zakładka: „Przegląd Terapeutyczny”). Tym samym zakończyła pracę Komisja Naukowa powołana uprzednio do zorganizowania tego czasopisma.
Ponadto przyjęto w trybie statutowym na Członków Wspierających PTT dwie firmy z Poznania, sponsorujące nasze Towarzystwo. Są to: HERMES S.A. i KSERO – PARTNER, których logo zostało umieszczone na stronie głównej.

31 grudnia 2005

Profesor Kazimierz Imieliński poinformował profesora Lechosława Gapika o afiliacji Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego przy Albert Schweitzer World Academy of Medicine i Polskiej Akademii Medycyny.

21 lutego 2006

Uruchomione zostało PORADNICTWO ONLINE prowadzone bezpośrednio z naszej strony internetowej. Obsługę e-mailową zapewnia Zespół Doradców PTT, którym kieruje prof. Bassam Aouil.

23 lutego 2006

Polskie Towarzystwo Terapeutyczne zostało włączone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do prac związanych z tworzeniem Izb Psychologicznych. W pierwszym posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego, które odbyło się w MPiPS 23 lutego 2006, uczestniczył zatwierdzony przez ZG PTT nasz przedstawiciel – prof.Bassam Aouil (z-ca: dr Katarzyna Waszyńska).

1 marca 2006

W dniu dzisiejszym rozpoczęła pracę Komisja Naukowa ds. Certyfikatów PTT. Przewodniczącym Komisji jest Prezes ZG PTT – prof. Lechosław Gapik a w skład Komisji weszli wszyscy Przewodniczący Sekcji Naukowych PTT.

29 marca 2006

Ukazał się „Przegląd Terapeutyczny Nr 1″, oficjalne internetowe czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Dostęp poprzez odpowiednią zakładkę na stronie głównej.

28 kwietnia 2006

Zakład Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Sekcja Poradnictwa i Prezentacji Medialnych PTT zorganizowały ogólnopolskie seminarium naukowe nt.: MEDIA – KOMUNIKACJA: ZDROWIE I PSYCHOLOGIA.

1 września 2006

Zgodnie ze Statutem PTT Członkowie naszego Towarzystwa mogą od 1 września 2006 ubiegać się o Certyfikaty potwierdzające ich wysokie kwalifikacje specjalistyczne.

6 października 2006

Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Sekcja Psychoterapii Nerwic i Zaburzeń Psychosomatycznych PTT zorganizowały ogólnopolskie sympozjum naukowe nt.: OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOTERAPII.

18 kwietnia 2007

Zakład Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Sekcja Poradnictwa i Prezentacji Medialnych PTT zorganizowały drugie ogólnopolskie seminarium naukowe z cyklu: MEDIA – KOMUNIKACJA: ZDROWIE I PSYCHOLOGIA.

8 maja 2008

Zakład Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Sekcja Poradnictwa i Prezentacji Medialnych PTT zorganizowały trzecie ogólnopolskie seminarium naukowe z cyklu: MEDIA – KOMUNIKACJA: ZDROWIE I PSYCHOLOGIA.

6 czerwca 2008

Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM w Poznaniu, Koło Naukowe „Ruch Twórczych Głów” działające przy tym Zakładzie oraz Sekcja Psychoprofilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego – zorganizowały w dniu 6 czerwca 2008 roku Ogólnopolską Konferencje Naukową nt. ?WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH”.

17 października 2008

Polskie Towarzystwo Terapeutyczne zorganizowało w Poznaniu Ogólnopolską Konferencję Naukową nt.: SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W ZDROWIU I CHOROBIE.

23 października 2009

Polskie Towarzystwo Terapeutyczne zorganizowało 23 października 2009 w Poznaniu – Ogólnopolską Konferencje Naukową nt.: POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I TERAPII. Gościem honorowym był Prof. dr hab. Kazimierz Obuchowski.

23 października 2009

W dniu 23 października 2009 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Po przedstawieniu sprawozdania – udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTT i wybrano nowe władze. Ponadto Walne Zgromadzenie zatwierdziło zmiany i poprawki w Statucie PTT, m.in. powiększono skład Zarządu Głównego do 15 osób oraz ustalono, że PTT będzie przyznawało wyróżnienia i nagrody według regulaminu, który zatwierdzi nowy Zarząd Główny.

9 kwietnia 2011

Polskie Towarzystwo Terapeutyczne zorganizowało 9 kwietnia 2011 w Poznaniu – Ogólnopolską Konferencje Naukową n.t. „WSPÓŁCZESNE FORMY TERAPII – założenia teoretyczne i metody”.

W dniu 9 kwietnia 2011 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Po przedstawieniu sprawozdania – udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTT i wybrano nowe władze, a ponadto Walne Zgromadzenie zatwierdziło zmiany Statutu PTT. Podczas obrad została wybrana nowa władza PTT.

27 marzec 2012

Zarząd Główny PTT przychylił się do wniosku Prof. Lechosława Gapika i zgodnie z § 35 p.1 Statutu PTT. Zarząd Główny PTT zawiesił go w funkcjach Wiceprezesa PTT i Członka ZG PTT do 27 grudnia 2012r.

11 kwiecenia 2013

Kierując się dbałością o wizerunek POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPEUTYCZNEGO – Prof. Lechosław Gapik wnosił w trybie § 15, p. 2.1. Statutu PTT o skreślenie go z listy członków PTT (w tym także z funkcji Wiceprezesa PTT oraz Członka ZG PTT).

12 listopada 2016 – Sympozjum Naukowe i Walnego Zgromadzenia PTT

Polskie Towarzystwo Terapeutyczne zorganizowało 12 listopada 2016 w Bydgoszczy – Sympozjum  Naukowe n.t. „ Miłość – Seks – Związki ”. Główną część sympozjum stanowiły panele dyskusyjne, w których udział Bassam Aouil (moderator), Dr Alina Henzel – Korzeniowska, Mgr Andrzej Komorowski, Dr Christian Imieliński, Prof. Józef Binnebesel, Prof. Marek Sokołowski oraz Prof. Tomasz Kruszewski.

W dniu 12 listopada 2016 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Po przedstawieniu sprawozdania – udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTT i wybrano nowe władze. Podczas obrad została wybrana nowa władza PTT.

Nowy wybrany Zarząd PTT

  • Prezes: Prof. Bassam Aouil
  • Wiceprezesi: Mgr Karolina Nowak, Dr Christian Imieliński
  • Sekretarz Generalny i Skarbnik: Mgr Marek Jan Tracz
  • Redaktor Naczelny PT: Prof. Tomasz Kruszewski
  • Rzecznik Prasowy: Mgr Monika Trzcińska – Nowak
  • Członkowie: Prof. Marek Sokołowski, Prof. Józef Binnebesel, Dr Kazimierz Szczerba, Mgr Alina Henzel – Korzeniowska oraz Mgr Andrzej Komorowski.

22 październik 2019

Odszedł Pan Prof. Jacek Łuczak, kolega i członki ZG PTT przez wiele lat.

22 luty 2021

Odszedł jeden z pierwszych założycieli PTT i członek ZG  dr n. hum. Kazimierz Szczerba.

19 kwiecenia 2022

Odszedł jeden z pierwszych założycieli i pierwszy Prezes PTT Prof. Lechosława Gapik.