Koło Krakowskie Psychoanalizy NLS zaprasza do uczestnictwa w kolejnym cyklu spotkań formacyjnych poświęconych tym razem kwestii trwogi i lęku. Podstawowym tekstem Jacques’a Lacana będzie” Le seminaire X: L’angoisse. 1962-1963″.Éditions du Seuil, Paris 2004

Tytuły poszczególnych rozdziałów, np: „Trwoga w sieci znaczących”, „Poza trwogą kastracji”, „To, co oszukuje”, ” To, co nie oszukuje”, „Przyczyna pragnienia”, „Kobieta bardziej zmienna i bardziej realna”, „Sprawa męska”, „Pięć form obiektu małe a” i inne zapowiadają bogactwo wiedzy teoretycznej i klinicznej.

Lęk i trwoga, którymi już na pierwszym spotkaniu pacjent obdarza psychoanalityka, konfrontuje go z przynoszonym cierpieniem, ale wyznacza mu też szczególną pozycję, jaką ten powinien zająć wobec pacjenta w trakcie kuracji.

Seminarium ze względu na swą teoretyczną uniwersalność i istotność kliniczną jest również propozycją dla psychoanalityków i psychoterapeutów z innych modalności, pracujących w relacji z pacjentem.

Do udziału w seminarium zapraszamy też osoby zaciekawione fenomenem trwogi i lęku – tego, co najbardziej określa człowieczeństwo, lecz jest zarazem dotkliwe w losie ludzkim, bo co chwilę niweczy nasze wysiłki w budowaniu tzw. szczęścia.

Cykl spotkań przewidziany jest na około 2 lata lub nieco dłużej. O ostatecznym terminie zakończenia zadecydują już uczestnicy wraz z wykładowcami po I roku spotkań. Wynika to z naturalnego szacunku psychoanalityków lacanowskich dla czasu logicznego.

I. Program

 1. Pierwszy etap obejmie 7 spotkań (raz w miesiącu) od kwietnia do grudnia 2012 (bez wakacyjnych – lipca i sierpnia)
 2. Tekstem wprowadzającym do zagadnienia będzie „Zahamowanie, symptom i lęk”  S. Freuda (polski przekład [w:] S. Freud, Histeria i lęk, Dzieła tom VII, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001, s. 197-270).
 3. Pierwsze spotkanie 15 kwietnia br. Pozostałe: 6 maja, 24 czerwca 2012. Terminy powakacyjne na wrzesień, październik, listopad i grudzień zostaną podane na pierwszym spotkaniu.
 4. Etap ten zakończy résumé, w ramach którego uczestnicy zaprezentują konkluzję w postaci zapytania, refleksji, fragmentu przypadku klinicznego.
 5. Po tym okresie zostanie wyznaczony kolejny etap pracy nad tekstem i wysokość opłaty za uczestnictwo (w zależności od ilości uczestników zamierzających kontynuować następny etap seminarium).
 6. Każde spotkanie trwa około 4.5 godziny (11.00-15.30) i obejmuje:
  • wykład wprowadzający i komentarz do danego rozdziału,
  • dyskusję,
  • część kliniczną: prezentacja przypadku przez uczestników seminarium pracujących z pacjentami

II. Reguły uczestnictwa

 1. Osoba, która zadeklaruje udział w całości seminarium:
  • bierze udział w spotkaniu,
  • otrzymuje partie tekstu w języku polskim z wyprzedzeniem po uprzednim opłaceniu,
  • otrzymuje nagranie, jeśli nie może uczestniczyć w danym spotkaniu,
  • otrzymuje zaświadczenie z wykazem godzin potwierdzające udział w całości seminarium.
 2. Deklaracja uczestniczenia w całości seminarium oznacza:
  • wpłatę całości kwoty jednorazowo lub w 2 ratach na konto Koła lub do rąk Skarbnika każdorazowo przed rozpoczęciem seminarium,
  • członkowie Koła i starający się o członkostwo w Kole mogą złożyć deklarację o uczestniczeniu w
  • całości zajęć i uiszczać opłatę za każde spotkanie, lecz jednocześnie są zobligowani pokrywać koszty spotkań, w których nie mogą uczestniczyć,
  • obecność w co najmniej w 80% spotkań uprawnia do otrzymania potwierdzenia udziału w całości.
 3. Od uczestnika zajęć oczekuje się:
  • aktywnego udziału w spotkaniach,
  • podczas podsumowania: prezentacji refleksji lub/i opisu przypadku – dotyczy tylko osób przyjmujących pacjentów.
 4. Osoby uczestniczące incydentalnie w seminarium:
  • otrzymują zaświadczenie jedynie za udział w danym spotkaniu,
  • nie otrzymują i nie mogą nabyć nagrań ze spotkania, w którym nie uczestniczyły,
  • tekst omawiany na danym spotkaniu mogą nabyć dopiero przed tym spotkaniem, po wniesieniu opłaty.

III. Opłaty

 1. Koszt I etapu seminarium wynosi dla osób deklarujących uczestnictwo w całości I etapu seminarium:
  • osoby spoza Kola łącznie 485 zł w tym:
   • po 55 zł za 2 pierwsze spotkania =110 zł
   • pozostałe 5 spotkań: 75 zł x 5 spotkań = 375 zł
  • członkowie Kola łącznie: 365 zł w tym:
   • po 45 zł za 2 pierwsze spotkania = 90zl
   • po 55 zł x 5 spotkań =275 zł
  • studenci studiów dziennych łącznie 295 zł w tym:
   • po 35 zł za 2 pierwsze spotkania = 70zl
   • po 45zl x 5 spotkań = 225 zł
 2. Osoby uczestniczące w seminarium incydentalnie wnoszą za każdym razem przed spotkaniem (przy wejściu lub na konto Koła) opłatę wyższą o 15 zł od ustalonej dla osób, które zadeklarowały udział w całości seminarium
  • osoby spoza Koła:
   • dwa pierwsze spotkania po 70 zł
   • za każde pozostałe z 5-ciu tegorocznych spotkań po 90 zł
  • członkowie Koła:
   • dwa pierwsze spotkania po 60 zł
   • za każde pozostałe z 5-ciu spotkań po 70 zł
  • studenci:
   • dwa pierwsze spotkania po 50 zł
   • za każde pozostałe z 5-ciu spotkań po 60 zl

Miejsce spotkań: siedziba Koła, ul. Biskupia 10/11, 2 piętro,

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy Koła: kolokrakowskie@poczta.onet.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko
 • profesję
 • miejsce pracy
 • rodzaj deklaracji uczestniczenia w seminarium; udział w całości czy też incydentalnie
 • sposób wnoszenia opłaty: na konto lub do rąk Skarbnika

Termin zgłoszeń do 12 kwietnia 2012. Ilość miejsc limitowana.

Zespół odpowiedzialny bezpośrednio za organizację i prowadzenie seminarium
 • Opieka merytoryczna i wykłady: Marie-Helene Doguet Dziomba, Serge Dziomba, Guy Trobas
 • Tłumaczenie tekstów: Anna Turczyn
 • Konsultacja tłumaczonych tekstów z perspektywy klinicznej: Agnieszka Chojnowska
 • Finanse: Przemysław Mączka
 • Troska o zaświadczenia: Isabela Traczyk
 • Troska o dobór przypadków klinicznych: Anna Jankowska
 • Informacja: Małgorzata Gorzula, tel: 692031907,
 • Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska, tel: 601520907