Bydgoszcz, 06.X.2015r

Sz. Pan Marek Waleśkiewicz,
Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego

W odpowiedzi na pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15-09-2015 r. znak: DDP-I.4352.1.2015. MKG, dotyczące uwag do projektu założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, wysyłam stanowisko Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

Uważamy w Polskim Towarzystwie Terapeutycznym, że oczywiście zamysł uregulowania prawnego zawodu psychologa jest bardzo właściwy i niezbędny, ale projekt w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia z różnych powodów min. z powodu, że niektóry zapisy w tekście projektu ustawy są BARDZO SZKODLIWE I NIE SĄ DOBRE DLA TERAPEUTÓW INNYCH NIŻ PSYCHOLOGÓW LUB PSYCHOTERAPEUTÓW W MYŚLI ZAPISÓW w szczególności wskazujemy na:

  1. Rozdział 1 art. 4 i definicji pomocy psychologicznej oraz uprawnionych osób do jej udzielania bo w ten sposób narusza praw innych zawodów i specjalistów zawiązanych bezpośrednio podczas realizacji czynności zawodowej z udzielaniem pomocy psychologiczne
  2. W zapisach tegoż rozdziału odnośnie czynności psychoterapeutyczne można zauważać mnóstwo błędów i zagrożeń związanych z uprawnieniami psychoterapeutycznymi dla psychologów („Za wykonywanie zawodu psychologa będzie uznane prowadzenie przez psychologa badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie psychologii, nauczanie psychologii w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także wykonywanie psychoterapii na warunkach określonych w odrębnych przepisach.”) Uważamy, że należy skreślić ten zapis!
  3. Zastrzeżone skorzystania z testów dla psychologów w tekście projektu nie może obejmować testów psychoterapeutycznych, lekarskich i pedagogicznych. Owszem ten zapis może pozostać wyłącznie dla testów stricto psychologicznych.
  4. W projekcie Ustawy nie powinno tworzyć Izb psychologicznych i wymuszać psychologów do przynależności wraz z zobowiązaniami finansowymi lecz uważamy, że wystarczy jedynie Rejestr Psychologów.
  5. Rozdział 2, Art. 9.p.1.c.9 – jest nie uzasadniony i tworzy pewność nadużyć, również pod względem dalszych przypisów związane z danymi osobistymi. Uważamy, że te zapisy należy skreślić jednoznacznie. Oczekiwana Ustawa powinna chronić tytuł zawodowy psychologa nie tworząc kosztownych i nieproduktywnych oraz administracyjnych Izb Psychologicznych.
  6. Wymóg 12 miesięcznej przymusowej opieki ze strony uprawnionego psychologa, finansowanej przez kolegów z Regionalnej Izby Psychologicznej – Uważamy, że jest zapis jest szkodliwy dla młodych psychologów z uwagi na rynek pracy i zatrudnienia w zawodzie nie mówiąc o nakładach finansowych, czas i nadużyć ze strony „opiekunów” oraz odpowiedzialność podmiotów uczelnianych które prowadzą studiów psychologicznych i rozdają dyplomy o niskiej wartości zawodowej.

Z wyrazami szacunku
Prof. Bassam Aouil
Prezes Zarządu Głównego PTT