W dniu 9 kwietnia 2011 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Po przedstawieniu sprawozdania – udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTT i wybrano nowe władze, a ponadto Walne Zgromadzenie zatwierdziło zmiany Statutu PTT. Podczas obrad została wybrana nowa władza PTT.